Delegacija Kosovskih žena za Mir i Bezbednost posećuje Brisel

Delegacija stručnjaka Kosovskih žena za mir i bezbednost posetila je Brisel krajem novembra 2012. Delegacija u sastavu od Suzana Novoberdaliu, članica Skupštine Republike Kosovo i predsedavajuća Parlamentarnog Komiteta za ljudska prava, rodnu jednakost, nestala lica i peticije; Edona Hajrullahu, Izvršna direktorka Agencije za Ravnopravnost Polova pri Uredu Premijera; Elmina Mahmuti, Regionalni komandir Kosovske policije u Gnjilanu; i Igballe Rogova, Izvršna Direktorka MŽK.

Poseta za zastupanje je organizovana od strane UN Women, Entitet UN za Ravnopravnost polova i osnaživanje žena. Poseta je podrazumevala sastanke sa raznim Evropskim institucijama.

Tokom sastanka sa delegacijom iz Generalne Uprave za Proširenje u Evropskoj Komisiji, Kosovske žene su podigle sledeća pitanja: uključivanje posebnog odeljka koji se fokusira na ravnopravnost polova unutar godišnjeg Kosovskog izveštaja o napretku; uključujući zabrinutosti žena u vezi sa tranzicionom pravdom u političkom dijalogu između Prištine i Beograda; liberalizacija viznog režima; više pristupa finansiranju za ženske grupe, putem šema mikro-grantova; i izgradnja kapaciteta za civilno društvo i vladine službenike, tako da mogu da se prijave za IPA fondove.

Na sastanku sa Članicom Evropske Skupštine Marije Cornelissen, Kosovski stručnjaci diskutovale su o njenom odnosu, u vezi sa ulogom EOU u odnosu na rodnu jednakos; uloga civilnog društva i njena saradnja sa vladom; i izazovi za sprovođenje postojećih zakona na Kosovu. Oni su takođe predstavili ključne izazove kojima se suočavaju žene, kao što su: vlasništvo nad imovinom; nisko učešće u donošenju odluka; i nerešeni status preživelih iz konflikta, uključujući seksualno nasilje.

Kosovski stručnjaci su se takođe upoznali sa Spoljnom Akcijom za Evropske usluge (EEAS), gde su istakle potrebu da se obuhvate žene i ženske zabrinutosti u političkom dijalogu između Prištine i Beograda i da se dotaknu pitanja nestalih lica u dijalogu.

Delegacija Kosova je takođe pozvala na razvoj instrumenata koji obavezuju Specijalnog Predstavnika Evropske Unije za Kosovo (SPEUK) da se redovno savetuje sa rodnim zastupnicima. Predlozi za EULEX su takođe dati tokom ovog sastanka, uključujući da EULEX ima više transparentni pristup u rešavanju kriminalnih slučajeva koji se odnose na preživele od seksualnog nasilja.

Kosovski stručnjaci su se nakon toga sastale sa predstavicima NATO-a, uključujući Mari Skåre, Specijalnu predstavnicu Generalnog Sekretara za žene , mir i bezbednost. Pored saslušavanja iskustava sa rodnim mainstrimom unutar NATO-a, Kosovski stručnjaci su uputile svoje zabrinutosti o Severnoj Mitrovici, gde KFOR još uvek ima relativno širok mandat. One su zatražile stalnu podršku u borbi protiv trgovine ljudima, budući da KFOR ima mandat preko granice.

Konačno, tokom sastanka sa Evropskom kancelarijom za veze za izgradnju mira (EPLO), Kosovske predstavnice su diskutovale o Akcionom planu Rezolucije Saveta Bezbednosti Ujedinjenih Nacija 1325 koja je sastavljena na Kosovu; mogućnost proširenja EPLO i uključenja više Kosovskih organizacija; razmena iskustava sa članovima organizacije EPLO; i potencijalno organizovanje ručka u EPLO u vezi sa političkim dijalogom između Prištine i Beograda i/ili ženskog vođstva na Kosovu.