Fond žena Kosova dodelio oko 200 hiljada evra za 14 organizacija iz regiona

Mreža žena Kosova (MŽK) i partneri Koalicije organizacija žena na Zapadnom Balkanu, preko Fonda žena Kosova dodelili su grantove za organizacije civilnog društva (OCD) u iznosu od 198,275 hiljada evra. Ovi grantovi su deo inicijative ”Unapređenje radnih prava žena“, koju finansira Evropska unija (EU), a sufinansira je Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju.

Od 14 organizacija korisnica grantova, dve OCD-a koje su potpisale ugovore danas, 13. januara su sa Kosova: Kosovski Institut za Pravdu (Instituti i Kosovës për Drejtësi) u Prištini sa inicijativom „Poboljšanje radnih prava žena“ (19.950€), koja će pružiti pravnu pomoć i koji će motivisati sudove; i Kosovski Centar za Rodne Studije (Qendra Kosovare për Studime Gjinore) u Prištini, sa inicijativom „Sprečavanje diskriminacije svih oblika na radnom mestu“ (10.000€), koja će doprineti podizanju svesti i jačanju žena da prijave diskriminaciju.

Po prvi put su preko Fonda žena Kosova dodeljeni i grantovi OCD-a iz regiona. Ostale organizacije iz regiona kojima su dodeljeni grantovi su:

Albanija:

Mreža za Osnaživanje Žena (Rrjeti i Fuqizimit të Gruas), Tirana, sa inicijativom „Unapređenje radnih prava žena preko poboljšanja pristupa pravdi“, (20.000€); Centar za Razvoj Zajednice “Danas za budućnost“ (Qendra për Zhvillim Komunitar “Sot për të ardhmen”), Tirana, sa inicijativom Zagovaranje za poboljšanje institucionalnog odgovora na pitanje rodno zasnovane diskriminacije u oblasti rada putem razmene praksi u Opštini Leža i preko stvaranja koordinacionog Komiteta za zaštitu od diskriminacije“, (10.000€); Savetodavna linija za žene i devojke (Linja e Këshillimit për Gra dhe Vajza), Tirana, sa inicijativom Osnaživanje žena i devojaka da prijave rodno zasnovanu diskriminaciju“, (9.990€).

Bosna i Hercegovina:

Fondacija Udružene Žene, Banja Luka, sa inicijativom „Unapređenje položaja žena u radnim odnosima i prevencija diskriminacije na osnovu roda/pola u Bosni i Hercegovini“, (19.814€); Fondacija Akademija za žene (Fondacija Academy for Women), Sarajevo, sa inicijativom „I to je diskriminacija“, (10.000€)

Severna Makedonija:

Helsinški odbor za ljudska prava (Здружение Хелсиншки Комитет За Човекови Права На Република Македонија Скопјe), Skoplje, sa inicijativom „Ujedninjene žene radnice“, (19.900€), Udruženje glasnih tekstilnih radnika (Association Loud Textile worker), Štip, sa inicijativom „Promovisanje prava tekstilnih radnika/ca iz Istočnog rajona“, (9.998€).

Srbija:

Viktimološko društvo Srbije, Beograd, sa inicijativom „Prepoznaj rodnu diskriminaciju, prepoznaj povredu prava u oblasti rada i zapošljavanja! Reaguj!“ (19.942€); A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava, Beograd, sa inicijativom „Unapređivanje institucionalnih praksi u sprečavanju diskriminacije žena na tržištu rada u Srbiji“, (8.930€); ROZA Udruženje za radna prava žena, Zrenjanin, sa inicijativom „Šta me čeka na tržištu rada“, (9.754€).

Crna Gora:

Sindikat Medija Crne Gore, Podgorica, sa inicijativom „Ravnopravnost kroz pravdu: Slučajevi diskriminacije žena u vezi sa radom“, (20.000€); Udruženje Mladih sa Hendikepom Crne Gore, Podgorica, sa inicijativom „Osnažena, zaposlena, uključena“, (9.997€).

Istraživanje koje su sprovele organizacije, članice Koalicije, a koje je realizovano 2018. godine, konstatovalo je da je rodno zasnovana diskriminacija u oblasti rada ključno pitanje koje ometa zapošljavanje žena, kao i narušava radna prava žena.

Zabrinute zbog niske stope zaposlenja žena i dokaza o diskriminaciji žena u oblasti rada, Koalicija će blisko sarađivati sa ostalim OCD-ima u regionu, obuhvatajući i gore pomenute korisnike/ce grantova, kako bi tretirala preporuke ovog istraživanja.

Opšti cilj ove zajedničke inicijative jeste jačanje različitih organizacija civilnog društva da traže odgovornost od dotičnih institucija za sprovođenje zakonodavstva protiv diskriminacije u vezi sa radnim pravima žena.

Organizacije korisnice grantova su odabrane su među ukupno 70 prijava od strane Komisije za ocenu grantova, koja se sastojala od članova Koalicije, obuhvatajući: Mrežu žena Kosova, Fondaciju Kvinna till Kvinna iz Švedske preko svog predstavništva u Srbiji, Reactor – Istraživanje na delu iz Severne Makedonije, Centar rodnog saveza za razvoj (GADC) iz Albanije, Helsinški Parlament Građana u Banjoj Luci (HPGBL) iz Bosne i Hercegovine (BiH), i Centar za prava žena (CPŽ) iz Crne Gore

Od 2012. godine Fond žena Kosova dodelio je 174 granta, podržavajući tako 99 organizacija iznosom od 952,022€. Fond je imao više od 20,855 korisnika.

Za više informacija pogledajte: https://womensnetwork.org/sr/o-kosovskom-zenskom-fondu/