Organizacije civilnog društva traže da Qehaja odgovara zbog nasilja i homofobičnih stavova 

Mreža Žena Kosova (MŽK) je zajedno sa delom civilnog društva, 1. Avgusta putem saopštenja za medije reagovao je protiv homofobnih stavova koje je kosovski patolog dr Nazim Čehaja (Nazim Qehaja).

Qehaja napravio skandal kada je otvoreno opravdao seksualno nasilje koje se prema njegovom mišljenju događa jer se neka devojka/žena obukla, kako on smatra „nemoralno i antinacionalno“.

Nakon nekoliko reakcija na društvenim mrežama od strane aktivista za ljudska prava, prava žena i devojaka, kao i aktivista za prava LGBT populacije, dr Ćehaja je nastavio, pravdajući svoje stavove i uverenja, da je seksualno nasilje u nekim slučajevima obrazloženo i da silovatelje ne treba kažnjavati, niti da treba da odgovaraju pred zakonom.

Preko ovog pisma, mi dole potpisani podsećamo dr Ćehaju da ukoliko je silovanje karakteristika lica sa mentalnim poremećajima, onda naša država preko zakona, koji su usklađeni sa zakonima razvijenih demokratskih država, ne bi definisala silovanje kao krivično delo kažnjivo sa od 1 do 10 godina zatvora, nego kao poremećaj mentalnog zdravlja.

Ustav Republike Kosovo jemči slobodu i bezbednost svakom građaninu, bez obzira na pol, rodni identitet, seksualnu orijentaciju, nacionalnost, rasu ili veru. Na osnovu zakona, svako lice koje širi mržnju i podele, treba da dobije zasluženu kaznu. Zato, takođe od Državnog tužilaštva zahtevamo da pod hitno preduzme mere protiv dr.Qehaja.

Pročitajte OVDE celo saopštenje.

Potpisali:

DokuFest

Fondacija Bistrica (Fondacioni Lumbardhi)

Kosovski fond civilnog društva (Fondi Kosovar i Shoqërisë Civile) – KCSF

Kosovska fondacija za kulturno nasleđe bez granica (Fondacioni Kosovar Trashëgimia Kulturore pa Kufij) – CHwB

Fond za razvoj zajednica (Fondi për Zhvillim Komunitar) –CDF

Institut GAP (Instituti GAP)

INTEGRA

Inicijativa za stabilnost na Kosovu (Iniciativa Kosovare për Stabiltet)- IKS

Kosovski institut za istraživanje i razvoj politika (Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime të Politikave )– KIPRED

Kosovski omladinski savet (Këshilli Rinor Kosovar) –KYC

Koalicija za jednaka prava za sve (Koalicioni të drejta të barabarta për të gjithë) – ERAC

Inicijativa mladih za ljudska prava (Nisma e të Rinjëve për të Drejtat e Njeriut) – YIHR

Organizacija za povećanje kvaliteta u obrazovanju (Organizata për Rritjen e Cilësisë në Arsim) – ORCA

NVO  Potrošač (OJQ Konsumatori )

Centar za jednakost i slobodu LGBT zajednice na Kosovu (Qendra për Barazi dhe Liri të Komunitetit LGBT në Kosovë) –CEL

Centar za razvoj društvenih grupa (Qendra për Zhvillimin e Grupeve Shoqërore)- CSGD Kosova

Centar za umetnost i zajednicu (Qendra për Art dhe Komunitet) – Artpolis

Centar za obuku i resurse za zastupanje (Qendra e Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim) – ATRC

Evropski centar za pitanja manjina (Qendra Evropiane për Çështje të Minoriteteve) – ECMI Kosovo

Centar za pravnu ponoć i regionalni razvoj (Qendra për Ndihmë Juridike dhe Zhvillim Regjional) – CLARD

Centar za savetovanje, socijalne usluge i istraživanje (Qendra për Këshillim, Shërbime Sociale dhe Hulumtime)- SIT

Kosovski centar za rodne studije (Qendra Kosovare për Studime Gjinore) – QKSGj

Mreža žena Kosova – MŽK (Rrjeti i Grave të Kosovës –RrGK)

Oko vizije (Syri i Vizionit)

Shkëlzen Maliqi (Škeljzen Malići)

Udruženje pravnika (Shoqata e Juristeve)- NORMA

Udruženje numizmatičara (Shoqata Numizmatike) “Demastion”.