Organizatat e Shoqërisë Civile kërkojnë që Qehaja të mbahet përgjegjës për arsyetimin e dhunimit dhe qëndrimet homofobike 

Përmes një kumtese për media të dërguar më 1 gusht, Rrjeti i Grave të Kosovës (RrGK) së bashku me një pjesë të shoqërisë civile ka reaguar kundër qëndrimeve homofobike të shprehura nga patologu kosovar, Dr. Nazim Qehaja.  

Qehaja shkaktoi skandal kur haptazi justifikoi dhunimet seksuale, të cilat, sipas tij, ndodhin për shkak se një vajzë/grua vishet në një mënyrë që për të konsiderohet e “pamoralshme dhe antikombëtare”.  

Pas disa reagimeve në media sociale nga aktivistët e të drejtave të njeriut, të drejtave të grave dhe vajzave si  dhe nga aktivistët e të drejtave të personave LGBT, Dr. Qehaja vazhdoi duke arsyetuar qëndrimet dhe bindjet e tij se dhuna seksuale në disa raste është e arsyeshme, dhe se përdhunuesit nuk duhet të dënohen, as nuk duhet të përgjigjen para ligjit.  

Përmes kësaj letre, organizatat e poshtëshënuara, rikujtojnë Dr. Qehajën se në qoftë se dhunimi seksual do të ishte specifikë e personave me çrregullime mendore, atëherë shteti ynë përmes ligjeve që janë të harmonizuara me ligjet e vendeve të zhvilluara demokratike, nuk do ta përkufizonte dhunimin seksual si vepër penale, të dënueshme me 2-10 vjet burgim, por si çrregullim të shëndetit mendor.  

Kushtetuta e Republikës së Kosovës garanton liri dhe siguri për çdo qytetar, pa marrë parasysh gjininë, identitetin gjinor, orientimin seksual, kombin, racën ose fenë. Në bazë të ligjit, çdo person që përhap urrejtje dhe përçarje, duhet të marrë dënimin e merituar. Andaj, kërkojmë gjithashtu nga Prokuroria e Shtetit që urgjentisht të marrin masa ndaj Dr. Qehajës.  

Lexo KËTU kumtesën e plotë.

Kjo kumtesë u nëshkrua nga: 

 DokuFest 

Fondacioni Lumbardhi 

Fondi Kosovar i Shoqërisë Civile – KCSF 

Fondacioni Kosovar Trashëgimia Kulturore pa Kufij – CHwB 

Fondi për Zhvillim Komunitar –CDF 

INTEGRA 

Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime të Politikave – KIPRED 

Instituti GAP 

Iniciativa Kosovare per Stabilitet – IKS 

Këshilli Rinor Kosovar –KYC 

Koalicioni të drejta të barabarta për të gjithë – ERAC 

Nisma e të Rinjëve për të Drejtat e Njeriut – YIHR 

Organizata për Rritjen e Cilësisë në Arsim – ORCA 

OJQ Konsumatori 

Qendra për Barazi dhe Liri të Komunitetit LGBT në Kosovë –CEL 

Qendra për Zhvillimin e Grupeve Shoqërore- CSGD Kosova 

Qendra për Art dhe Komunitet – Artpolis 

Qendra e Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim – ATRC 

Qendra Evropiane për Çështje të Minoriteteve – ECMI Kosovo 

Qendra për Ndihmë Juridike dhe Zhvillim Regjional – CLARD 

Qendra Kosovare për Studime Gjinore – QKSGj 

Qendra për Këshillim, Shërbime Sociale, dhe Hulumtime – SIT 

Rrjeti i Grave të Kosovës –RrGK 

Syri i Vizionit 

Shkëlzen Maliqi 

Shoqata e Juristeve- NORMA 

Shoqata Numizmatike “Demastion”