MŽK podstiče devojke i žene da učestvuju u javnim konsultacijama o opštinskim budžetskim izdvajanjima

Učešće žena i devojaka na javnim raspravama o planiranju budžeta za 2023. godinu je veoma važno. U cilju povećanja učešća žena i devojaka u javnim raspravama, kao i slanja preporuka opštinama, Mreža žena Kosova (MŽK) je uspostavila saradnju sa nekoliko organizacija članica.

U tu svrhu, 31. avgusta 2022. godine održan je koordinacioni sastanak sa nekim od organizacija članica koje će biti uključene u ovu inicijativu, kojom prilikom su potpisani ugovori o saradnji.

Zakon br. 05/L-020 o rodnoj ravnopravnosti čini rodno odgovorno budžetiranje obaveznim za javne institucije na Kosovu, uključujući opštine, ministarstva i druge budžetske organizacije. Prema ovom zakonu, nesprovođenje praksi rodno odgovornog budžetiranja nadležni sud smatra prekršajem i za ovakvo nesprovođenje zakona izriču se sankcije.

Izuzetno je važno da se planiranje budžeta vrši adresiranjem različitih potreba i prioriteta koje imaju žene i muškarci. Stoga je MŽK posvećena da obezbedi da odgovorno rodno budžetiranje bude deo budžetskog izdvajanja u svakoj opštini.

MŽK zahteva da se službenici za rodnu ravnopravnost u opštini i ženske organizacije civilnog društva uključe u organizovanju javnih konsultacija o budžetu, kao i da se više žena angažuje u svim budžetskim procesima.

Zajedno sa zahtevima za integraciju rodno odgovornog budžetiranja u sve budžetske faze, MŽK zahteva bolje finansiranje u nekoliko linija opštinskog budžeta za rodnu ravnopravnost, ekonomsko osnaživanje žena, rešavanje pitanja rodno zasnovanog nasilja, ravnopravno i kvalitetno obrazovanje i zdravstvenu zaštitu.

Ova aktivnost podržana je kroz četvorogodišnju inicijativu „Jačanje učešća žena u politici“ od strane Kancelarije Evropske unije (EU) na Kosovu, kao i kroz Mrežu za nadzor rodnog budžeta koju podržavaju Austrijska agencija za razvoj i Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).