MŽK pozdravlja usvajanje Nacionalnog plana za rodnu ravnopravnost 2020-2024. godine

Mreža žena Kosova (MŽK) pozdravila je usvajanje Nacionalnog plana za rodnu ravnopravnost (NPRR) 2020-2024. godine, u nadi da će poslužiti kao dodatni podstrek kosovskim institucijama da obezbede da rodnu ravnopravnost obuhvate kao neodvojivi deo njihovih politika i praksi, a radi poštovanja, podrške i promovisanja rodne ravnopravnosti.  

MŽK je bila jedna od ključnih strana u procesu sastavljanja ovog plana i ceni činjenicu da je ovaj plan zasnovan na održivim analizama i preporukama Mreže.  

Rodna jednakost, kao ljudsko pravo putem ovog plana teži da se postavi u centar transformacionih procesa na Kosovu, u okviru svih struktura, institucija, politika, procedura, praksi, vladinih programa, agencija, civilnog društva i privatnog sektora, kao i zajednice donatora.  

Ekonomsko jačanje i socijalna zaštita, ljudski razvoj, rodne uloge i odnosi i prava žena, pristup pravdi i sigurnosti čine tri strateška stuba ovog plana.  

Putem stručne saradnje, MŽK će nastaviti da bude partner Agencije za rodnu ravnopravnost (ARP) tokom sprovođenja NPRR-a kako bi promovisala i jačala rodnu ravnopravnost na Kosovu.