Posle godina zagovaranja, KCRS tera napred na usvajanje Politiku protiv seksualnog uznemiravanja u javnoj upravi na Kosovu

Dana 25. novembra, u okviru 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, Premijer Republike Kosovo G. Avdullah Hoti potpisao je Politiku protiv seksualnog uznemiravanja u javnoj upravi.  Kosovski centar za rodne studije (KCRS), u saradnji sa Kancelarijom za dobro upravljanje (OGG), u svrhu primene Zakona br. 05 / L-021 o Zaštiti od Diskriminacije i Zakona br. 05 / L-020 o Ravnopravnosti polova, pripremio je Politiku protiv seksualnog uznemiravanja u javnoj upravi na Kosovu.

Cilj Politike protiv seksualnog uznemiravanja u javnoj upravi na Kosovu je da posluži kao instrument i strateška orijentacija u stvaranju radnog okruženja gde se sprečava i sankcioniše svaki oblik seksualnog uznemiravanja.

Politiku, prvu ove prirode, pozdravile su feministkinje, WCSO-i, institucije i međunarodne organizacije koje rade na Kosovu i smatralo se velikim korakom u unapređivanju ženskih prava na radnom mestu. 

„Ova politika suštinski doprinosi zaštiti i promociji rodne ravnopravnosti kao osnovne vrednosti demokratskog razvoja društva i Republike Kosovo, sa ciljem sprečavanja bilo kog oblika delovanja koji dovodi do narušavanja ličnog dostojanstva svakog zaposlenog u javnoj upravi. Ovo je neophodnost u primeni direktiva Evropske unije koje od naših institucija zahtevaju ispunjavanje ovih kriterijuma u ​​procesu evropskih integracija.“ rekla je Luljeta Demolli, Izvršni Direktor u KCRS

“ Ova politika štiti rodnu ravnopravnost kao osnovnu vrednost demokratskog razvoja kosovskog društva (…)i Vlada ostaje posvećena sprovođenju aktivnih politika u polju ljudskih prava, zaštite od diskriminacije i stvaranju jednakih mogućnosti za sve građane u Republici Kosovo“ izjavio je Premijer Hoti.

Takođe, šef Kancelarije za dobro upravljanje, G. Habit Hajredini dodao je da su „posvećeni primeni i praćenju ove politike i zaštiti zaposlenih od diskriminacije“. 

Ovu Politiku je pokrenuo KCRS u saradnji sa OGG 2008. godine uz finansijsku podršku USAID-a. Međutim, tokom godina KGSC je nastavio da radi na ažuriranju Politike u skladu sa važećim zakonom i nastavio je da se zalaže za svaku ustanovu da je stavi u vladinu agendu.

Ova priča je deo akcije Sprečavanja diskriminacije svih oblika na radnom mestu, podržana od Mreže Žena Kosova i njihovih partnera kroz Akciju „Unapređenje radnih prava žena”. Ovu akciju finansira Evropska unija, a sufinansira Švedska međunarodna saradnja za razvoj (Sida). Sadržaj ove priče isključiva je odgovornost Kosovskog centra za rodne studije i ne odražava nužno stavove Evropske unije ili Sida-e.