Rodna ravnopravnost je zakonska obaveza na lokalnim izborima

Mreža žena Kosova (MŽK) sa sve većom pažnjom prati ozvaničavanje kandidata za predsednike/ce opština. Zabrinjavajuće je da od dosadašnjih zvaničnih kandidata žene su i dalje vrlo malo uključene u izborne liste političkih stranaka. MŽK ceni napore nekoliko stranaka da kandiduju žene na lokalnim izborima.  Međutim, dosadašnji izbor većine muških kandidata za predsednike opština je izuzetno problematičan. Ova praksa koju slede političke stranke onemogućava uključivanje žena u javni život i izgradnju ravnopravnijeg društva.

MŽK podseća političke stranke na Kosovu da ih član 14 Zakona o rodnoj ravnopravnosti (ZRR) obavezuje da sprovedu mere za promovisanje ravnopravnog učešća muškaraca i žena u partijskim telima, u skladu sa odredbama člana 6. ovog zakona – koji jasno definiše da u slučajevima kada postoje nejednakosti, treba preduzeti posebne privremene mere kako bi se ubrzalo ostvarivanje faktičke jednakosti žena i muškaraca u onim oblastima u kojima postoje nejednakosti. Stoga je potrebno poštovati ovaj zakon i stvoriti uslove da žene imaju mogućnost da ravnopravno sa muškarcima učestvuju u procesima donošenja odluka.

Parlamentarni izbori 14. februara pokazali su veliko učešće žena u izbornom procesu i doveli do povećanja zastupljenosti žena u politici. Građani su svojim glasom pokazali da žele više žena na vodećim položajima, stoga političke stranke, osim poštovanja ZRR, imaju obavezu da poštuju volju građana i pruže više prostora ženama na lokalnim izborima.

Kako se rokovi sužavaju, a o mogućim kandidaturama još uvek se raspravlja unutar stranaka, MŽK još jednom poziva sve političke stranke da kandiduju što je moguće više žena za izbore za predsednice opština i da se pridržavaju standarda minimalne zastupljenosti od pedeset odsto (50%) u skladu sa uslovima utvrđenim Zakonom o rodnoj ravnopravnosti. Zahtevamo da se političke stranke angažuju na pružanju prostora ženama na ovim lokalnim izborima stvaranjem mogućnosti za uključivanje u politiku i žena sa invaliditetom, Romkinja, Aškalijki, Egipćanki, Goranki i Srpkinja koje uopšte nisu zastupljene. Žene imaju različite potrebe i ideje, a za inkluzivno vođstvo, njihova zastupljenost u telima za donošenje odluka je neophodno.

Podsećamo političke stranke na Kosovu da je uključivanje žena u procese donošenja odluka važan korak u nastojanju da se izgradi pravedno i ravnopravno društvo.