Organizatat e Shoqërisë Civile kërkojnë që Qehaja të mbahet përgjegjës për arsyetimin e dhunimit dhe qëndrimet homofobike

Download File

Nuk kanë kaluar as gjashtë ditë që kur patologu kosovar, Dr. Nazim Qehaja, shkaktoi skandal kur haptazi justifikoi dhunimet seksuale, të cilat, sipas tij, ndodhin për shkak se një vajzë/grua vishet në një mënyrë që për të konsiderohet e “pamoralshme dhe antikombëtare”.

Pas disa reagimeve në media sociale nga aktivistët e të drejtave të njeriut, të drejtave të grave dhe vajzave si  dhe nga aktivistët e të drejtave të personave LGBT, Dr. Qehaja vazhdoi duke arsyetuar qëndrimet dhe bindjet e tij, se dhuna seksuale në disa raste është e arsyeshme, dhe se përdhunuesit nuk duhet të dënohen, as nuk duhet të përgjigjen para ligjit.

Duke u thirrur në “profesionalizmin” e tij prej mjeku, profesion ky që në parim ka trajtimin e barabartë dhe me dinjitet të të gjithëve pa dallim, Dr. Qehaja tha se “…jo vetëm në aspektin human, por edhe profesional, psikomjekësor, dhunuesit e femrave të këtilla, publikisht, skajshëm provokative, nuk duhet të përgjigjen para ligjit”, tutje, për ta arsyetuar këtë deklaratë, disa ditë më vonë ai shtoi se “…për komentimin tim profesional, duke trajtuar si objekt të mundshëm të dhunimit nga persona me çrregullime mentale, sepse vetëm këta dhunojnë, në veçanti kur janë të provokuar”. Kështu ai minimizoi problemin e dhunimeve seksuale, duke përgënjeshtruar se vetëm personat me “çrregullime mentale” dhunojnë. Për më tepër, edhe pas reagimeve të aktivistëve, i njejti u shpreh se një komb është në rrezik “Kur për moralin flasin laviret, kurvarët, homoseksualët dhe të tjerët me çrregullime të ngjashme psikosomatike!”.

Përmes kësaj letre, ne të poshtë shënuarit rikujtojmë Dr. Qehajën se në qoftë se dhunimi seksual do të ishte specifikë e personave me çregullime mendore, atëherë shteti ynë përmes ligjeve që janë të harmonizuara me ligjet e vendeve të zhvilluara demokratike, nuk do ta përkufizonte dhunimin seksual si vepër penale, të dënueshme me 2-10 vjet burgim, por si çrregullim të shëndetit mendor. Andaj, ky qëndrim dhe kjo bindje e tij është e pabazë dhe për më tepër e kundërligjshme.

Thirrja dhe arsyetimi i veprave të tilla kriminale, duke fajësuar veshjen “provokative”, është nxitje publike e urrejtjes, vepër kjo e cila sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës dënohet me gjobë ose me burgim deri në pesë vjet.

Ne poashtu i rikujtojmë Dr. Qehajës, i cili pos të tjerash bëri edhe deklaratë skandaloze me përmbajtje jashtëzakonisht homofobike, se komuniteti i profesionistëve mjekësor ndërkombëtar që nga viti 1990, përmes Organizatës Botërore të Shëndetësisë ka vërtetuar se homoseksualiteti nuk karakterizohet si sëmundje, aq më pak si sëmundje psikosomatike siç e ka definuar ai.

Për mungëse të njohurive bazike dhe për nxitje të urrejtjes, në një vend demokratik, një personi si Nazim Qehaja do t’i revokohej diploma dhe do t’i ndalohej ushtrimi i detyrës së mjekut.

Ne kërkojmë nga Komisioni i Mjekëve që publikisht të distancohen nga gjuha e urrejtjes që Dr. Qehaja ka përdorur ndaj grave, vajzave dhe personave LGBT, si dhe ta dënojnë këtë gjuhë dhe mungesën e profesionalizmit mjekësor të tij.Kushtetuta e Republikës së Kosovës garanton liri dhe siguri për çdo qytetar, pa marrë parasysh gjininë, identitetin gjinor, orientimin seksual, kombin, racën ose fenë. Në bazë të ligjit, çdo person që përhap urrejtje dhe përçarje, duhet të marrë dënimin e merituar. Andaj, kërkojmë gjithashtu nga Prokuroria e Shtetit që urgjentisht të marrin masa ndaj Dr. Qehajës.

 

Nënshkruar nga:

DokuFest

Fondacioni Lumbardhi

Fondi Kosovar i Shoqërisë Civile – KCSF

Fondacioni Kosovar Trashëgimia Kulturore pa Kufij – CHwB

Fondi për Zhvillim Komunitar –CDF

INTEGRA

Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime të Politikave – KIPRED

Instituti GAP

Iniciativa Kosovare per Stabilitet – IKS

Këshilli Rinor Kosovar –KYC

Koalicioni të drejta të barabarta për të gjithë – ERAC

Nisma e të Rinjëve për të Drejtat e Njeriut – YIHR

Organizata për Rritjen e Cilësisë në Arsim – ORCA

OJQ Konsumatori

Qendra për Barazi dhe Liri të Komunitetit LGBT në Kosovë –CEL

Qendra për Zhvillimin e Grupeve Shoqërore- CSGD Kosova

Qendra për Art dhe Komunitet – Artpolis

Qendra e Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim – ATRC

Qendra Evropiane për Çështje të Minoriteteve – ECMI Kosovo

Qendra për Ndihmë Juridike dhe Zhvillim Regjional – CLARD

Qendra Kosovare për Studime Gjinore – QKSGj

Qendra për Këshillim, Shërbime Sociale, dhe Hulumtime – SIT

Rrjeti i Grave të Kosovës –RrGK

Syri i Vizionit

Shkëlzen Maliqi

Shoqata e Juristeve- NORMA

Shoqata Numizmatike “Demastion”