Publikimet

RrGK publikon një buletin mujor elektronik (e-lajm) titulluar Zëri i Grave Kosovare. Raportet tona vjetore ndajnë me anëtarët, partnerët, mbështetësit dhe miqtë informata rreth programeve tona, të ardhurave dhe shpenzimeve për çdo vit.

Ne publikojmë raporte hulumtuese aktuale, në mes të raporteve të tjera, për çështje që lidhen me programet tona. RrGK gjithashtu rregullisht shkruan letra të avokimit për çështje me interes të anëtareve tona, grave dhe vajzave në Kosovë.

Filter By
Choose Year

Raporti Vjetor i RrGGK 2014

Ky raport shërben për të informuar anëtaret, partnerët dhe miqtë e RrGGK-së për aktivitetet dhe të arriturat e shënuara gjatë vitit 201...

Raporti Vjetor i RrGGK 2013

Ky raport shërben për të informuar anëtaret, partnerët dhe miqtë e RrGGK-së për aktivitetet dhe të arriturat e shënuara gjatë vitit 201...

Raporti vjetor i RrGGK-së për vitin 2012 (pdf)

Ky raport shërben për të informuar anëtaret, partnerët dhe miqtë e RrGGK-së për aktivitetet dhe të arriturat e shënuara gjatë vitit 201...

Raporti vjetor i RrGGK-së për vitin 2010

Ky raport synon të informojë anëtaret, partnerët dhe miqtë tanë për aktivitetet e RrGGK-së gjatë vitit 2010 drejt arritjes së qëllimeve...