Publikimet

RrGK publikon një buletin mujor elektronik (e-lajm) titulluar Zëri i Grave Kosovare. Raportet tona vjetore ndajnë me anëtarët, partnerët, mbështetësit dhe miqtë informata rreth programeve tona, të ardhurave dhe shpenzimeve për çdo vit.

Ne publikojmë raporte hulumtuese aktuale, në mes të raporteve të tjera, për çështje që lidhen me programet tona. RrGK gjithashtu rregullisht shkruan letra të avokimit për çështje me interes të anëtareve tona, grave dhe vajzave në Kosovë.

Filter By
Choose Year

Dhuna në bazë gjinore ndaj grave me aftësi të kufizuara

Globalisht, gratë dhe vajzat me aftësi të kufizuara kanë tre herë më shumë gjasa të përjetojnë dhunë me  bazë gjinore, nga familja, par...

Analizë Gjinore

Qasja e grave në shërbime gjinekologjike gjatë pandemisë COVID-19

Ligji për Ndarjet Buxhetore të Buxhetit të Republikës së Kosovës nga pikëpamja g...

Buxhetimi i përgjegjshëm gjinor (BPGj) siguron që fondet publike buxhetohen dhe shpenzohen drejt adresimit të nevojave potencialisht t...

Sfidat e grave dhe vajzave me aftësi të kufizuar përgjatë Covid–19 në Komunën e ...

Organizata anëtare e RrGK-së “Handikos” në Mitrovicë ka publikuar raportin “Sfidat e grave dhe vajzave me aftësi të kufizuara përgjatë ...

Përparimi i të drejtave të njeriut përmes Buxhetimit tё Pёrgjegjshem Gjinor...

Zvogëlimi i taksave për produktet esenciale të higjienës menstruale Përgaditur nga EcoKosWomen (EKW) Ky dokument i politikave par...