Raporti Vjetor i RrGGK 2014

Download File

Ky raport shërben për të informuar anëtaret, partnerët dhe miqtë e RrGGK-së për aktivitetet dhe të arriturat e shënuara gjatë vitit 2014. Raporti gjithashtu përmban pasqyrat financiare të RrGGK-së si dhe raportin e auditimit për vitin 2014. Raporti vjetor është rregulluar në përputhje me qëllimet strategjike të RrGGK-së, duke detajuar aktivitetet në drejtim të arritjes së çdo qëllimi në vitin 2014.