Raporti vjetor i RrGGK-së për vitin 2009

Download File

Ky raport shërben për të informuar anëtaret, partnerët dhe miqtë e RrGGK-së për aktivitetet dhe të arriturat e shënuara gjatë vitit 2009. Raporti gjithashtu përmban pasqyrat financiare të RrGGK-së si dhe raportin e auditimit për vitin 2009. Raporti vjetor është rregulluar në përputhje me qëllimet strategjike të RrGGK-së, duke detajuar aktivitetet në drejtim të arritjes së çdo qëllimi në vitin 2009.