Raporti vjetor i RrGGK-së për vitin 2010

Download File

Ky raport synon të informojë anëtaret, partnerët dhe miqtë tanë për aktivitetet e RrGGK-së gjatë vitit 2010 drejt arritjes së qëllimeve tona. Raporti përfshinë gjashtë sektoret, duke u bazuar në programet e identifikuara në planin e punës së RrGGK-së për vitin 2010: 1) Rritja e pjesëmarrjes së grave në politikë dhe vendim-marrje; 2) Fuqizimi i votuesve; 3) Përmirësimi i shëndetit të grave dhe vajzave; 4) Ulja e trafikimit dhe dhunës në familje; 5) Rritja e përfshirjes së grave në ndërtimin e paqes në rajon; dhe 6) Fuqizimi i kapaciteteve të Rrjetit. Gjithashtu të bashkangjitur ka edhe raportin financiar të RrGGK-së për 2010.