Raport për monitorimin e zbatimit të Rezolutës 1325 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë – botimi i dytë

Download File

Ky raport rishqyrton hulumtim paraprak të RrGGK-së mbi zbatimin e Rezolutës 1325 në Kosovë në kontekstin e post-pavarësisë në Kosovë.