Ariana Qosaj Mustafa, koja je nedavno izabrana za presednicu MŽK odbora, prisustvovala je u Godišni Sastanak Članova MŽK.

MŽK Bira novog predsedavajućeg Odbora

MŽK je održala svoj prvi sastanak Odbora u 2013.godini dana 15.januara, kada je izabran novi predsedavajući član Odbora MŽK – Ariana Qosaj Mustafa. Elmaze Gashi je izabrana za zamenika predsednice. One će predsedavati za period od dve godine.

Članice odbora su takođe diskutovale o uvođenju iznosa članarine za članice mreže kako bi podržale brojne inicijative MŽK-a, aktivnosti članica i usluge koje se pružaju članicama. Odbor je odlučio da MŽK može da počne sa sakupljanjem članarina u iznosu od 20 eura godišnje.

Nakon toga, Nicole Farnsworth, Menadžer programa MŽK je obavestila odbor o nedavnim promenama obavljenim u Priručniku politike MŽK, na osnovu Kosovskog Zakona o radu.

Članovi odbora su takođe diskutovali o Politici MŽK o Konfliktu Interesa. Oni su se složili da čako MŽK partneri sa organizacijama koje se predvode od članova Odbora ili ako dođe do neke druge potencijalne oblasti konflikta interesa (kao što je definisano u politici), takva pitanja se moraju diskutovati i odobriti od strane Odbora. Na osnovu ove odluke, Elmaze Gashi je predstavila projekat koji Alter Habitus, organizacija kojom ona predvodi, planira da preduzme zajendo sa MŽK. Isti obuhvata istraživanje pod nazivom “Gde je novac za Ženska ljudska prava“. Pošto će istraživanje doprineti Strategiji MŽK, Odbor je odlučio da MŽK i Alter Habitus mogu da nastave sa ovom saradnjom.

Konačno, Odbor je diskutovao i složio se da MŽK treba da otvori novi bankarski račun za održivi neograničeni fond MŽK. U pravcu održivosti MŽK-a, račun će držati finansijska sredstva koja već nisu podržana od strane donatora. MŽK će podići fondove na ovaj račun putem članarine, događaja za sakupljanje fondova i pojedinačnih donatora (npr. u SAD-u kroz East-West Management Institute).

Za više informacija, kontaktirajte: info@womensnetwork.org.