MŽK doprinosi EPLO izveštaju o sprovođenju Rezolucije UNSCR 1325

MŽK je doprineo široj istraživačkoj inicijativi praćenjem sprovođenja Rezolucije Ujedinjenih Nacija Saveta bezbednosti 1325 o ženama, miru i bezbednosti, koja je objavljena od strane Evropske Kancelarije za vezu za Izgradnju mira (EPLO) u 2013 god.
Prateći svoje ranije iskustvo, kao što je 1325 Činjenice i Fabule, MŽK-ova najskorija studija slučaja je navela da je Kosovo napravilo „značajan napredak“ od 2010 godine. „Pošto Kosovo tek treba da usvoji Nacionalni Akcioni Plan (NAP) o Rezoluciji UNSCR 1325, postupak izrade NAP-a je uključio među-sektorsku Radnu Grupu sa predstavnicima ključnih institucija i civilnog društva. Sprovođenje NAP-a u budućnosti će zavisiti od toga dali je Radna Grupa u stanju da definiše jasnije institucionalne odgovornosti za aktivnosti, budžetsku razdelu i nadgledanje.