ABGj-ja, IKAP-i, GIZ-i, RrGGK-ja fillojnë rihartimin e kurrikulës për barazinë gjinore

 Instituti i Kosovës për Administratë Publike (IKAP), Agjencia për Barazi Gjinore (ABGj) në Zyrën e Kryeministrit të Republikës së Kosovës, Deutsche Gesellschaft fuer Zusammenarbeit (GIZ), dhe Rrjeti i Grupit të Grave të Kosovës (RrGGK) kanë filluar bashkëpunimin në ridraftimin e kurrikulës së IKAP-it për barazinë gjinore për nëpunësit civilë. Ridraftimi i kurrikulës është shumë i rëndësishëm, duke marrë parasysh që gjatë disa viteve të kaluara ka dalur një kornizë tërësisht të re ligjore dhe politike, lidhur me barazinë gjinore në Kosovë. 
   ABGj-ja, IKAP-i, GIZ-i dhe RrGGK-ja do të fillojnë duke organizuar diskutime me nëpunës civilë dhe drejtorë të drejtorive komunale, duke përfshirë zyrtarët e barazisë gjinore në komuna të ndryshme të Kosovës, si dhe në nivel qendror. Diskutimet do të kenë dy qëllime
1) Të paraqesin shkurtimisht ndryshimet në ligj, lidhur me barazinë gjinore në Kosovë; 
2) Të vlerësojnë nevojat dhe përparësitë e nëpunësve civilë, me qëllim që të ofrohen informata për kurrikulën e re për barazinë gjinore për nëpunësit civilë, e cila tashmë është duke u përgatitur nga ana e IKAP-it; 
Ridraftimi i kurrikulës së IKAP-it për barazinë gjinore është duke u financuar nga projekti i GIZ-it për Reformën Ligjore, me mbështetjen teknike të RrGGK-së dhe do të duhet të përfundohet në fillim të vitit 2016.