Qendra e Kosovës për Zhvillim dhe Integrim Multikulturor

Komuna:

Gjakovë

Zona e ekspertizës:

Fuqizim Ekonomik,Të Drejtat e Njeriut, të Drejtat e Grave, të Drejtat e Fëmijëve

Misioni:

Misioni i QKZHIM-së është promovimi i multikulturave në Kosovë e me gjerë, duke u njohur ato mes vete më mirë, duhe u pranuar më lehtë dhe duke bashkëpuar dhe avokuar së bashku për të drejtat dhe liritë e tyre, mundësitë e barabarta, pa dallim feje, etnie, orjentimi politik, seksual, mosha, gjinia dhe aftësitë qe i posedojnë. Këtë mision QMZHIM do ta arrijë përmes trajtimeve, mbështetjës maksimale të grave, shkëmbimit të përvojave dhe informatave, partneriteteve dhe rrjetëzimit, hulumtimeve dhe avokimit.

Viti i themelimit:

2012

Target Grupi:

Gratë, të rinjtë, komunitetet Romë, Ashkali dhe Egjiptas

Aktivitetet:

Takimet informuese dhe vetëdijësuese, trajnime të ndryshme, kurse, tryeza të rumbullakëta

Telefoni:

+383 (0) 45 282 193

Adresa -sq:

Rr. Fehmi Agani, Nr. 17, Gjakovë

E-Mail:

elvane_violina@yahoo.com

Initiatives:

Elvane Qorri