Raporti mbi Monitorimin e Rezolutës së Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 1325 në Kosovë

Download File

Rezultat i punës së vazhdushme që nga viti 2005, ky raport vlerëson zbatimin e Rezolutës 1325 në Kosovë. Shqyrton fushat kyçe të detyrimit në bazë të Rezolutës 1325: 1) Përfshirja e grave në të gjitha nivelet e vendim-marrjes; 2) Perspektiva gjinore dhe trajnimi i policisë dhe personelit ushtarak; 3) Mbrojtja dhe respektimi i të drejtave të njeriut të grave dhe vajzave; dhe 4 ) Përfshirja e perspektivës gjinore në raportet e OKB-së. Hulumtimi i financuar nga UNDEF dhe UNIFEM.