Fond žena Kosova dodeljuje više od 214.000 evra za 29 organizacija na Kosovu

Download File

Mreža žena Kosova (MŽK) je danas 22. maja održala orijentacionu sesiju kojom prilikom je dodelila 29 grantova u okviru Fonda žena Kosova (FŽK), u ukupnom iznosu od 214,247.41 evra.

Tačnije, 29 grantova je dodeljeno u okviru ovog kruga uz podršku: Sigrid Rausing Trusta za organizacionu podršku u iznosu od 125,387.03 evra za 13 grantova. Austrijska agencija za razvoj (ADA) uz sufinansiranje od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida) preko Ambasade Švedske u Prištini, u okviru inicijative „Dalje unapređenje prava žena na Kosovu II“ izdvojila je 68,862.38 evra za 14 grantova. Od Kancelarije Evropske unije na Kosovu (EU) preko inicijative MŽK-a: „Jačanje kapaciteta i otpornosti OCD: Unapređenje rodne ravnopravnosti usred pandemije COVID-19 izdvojen je iznos od 19.998 evra za 2 granta.

Među korisnicima grantova koje podržava SRT su:

 • Handikos Mitrovica – 10.000.00 evra
 • OPDMK, Organizacija za osobe sa mišićnom distrofijom na Kosovu- 9,880 evra
 • Komitet slepih žena Kosova – 10.000 evra
 • Udruženje mladih za ljudska prava – 10.000 evra
 • Udruženje pravnika „Norma“ – 9.998 evra
 • Ženski inkluzivni centar – 10,000.00
 • Udruženje žena Mitrovice za ljudska prava – 9.969.03
 • Mreža ženskih organizacija iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana na Kosovu – RROGRAEK – 10,000.00 evra
 • Međuopštinsko udruženje slepih Prizren – 5.551 evra
 • MEDICA KOSOVA (MK) – 10.000 evra
 • Centar manjinske zajednice – 9.991 evra
 • Vladavina demokratije na Kosovu – SDK – 9.998 evra
 • She Solutions – 10.000 evra

Među korisnicima grantova koje podržava ADA su:

 • Udruženje mladih za ljudska prava – sa inicijativom „Podizanje svesti i zalaganje za kvalitetnu zdravstvenu zaštitu“ (  5,000.00 evra).
 • Ženska alijansa za integraciju  sa inicijativom, „Mobilizacija žena i devojaka Romkinja Aškalijki i Egipćanki za prava na mentalno i seksualno zdravlje” (5,000.00evra)
 • Ura Sociale (Socijalni most) – Promovisanje kvalitetnog obrazovanja i transformisanje tradicionalnih rodnih normi – (  4,497.00 evra)
 • Humanus Vita – sa inicijativom „Uključivanje seksualnog obrazovanja i osporavanje stereotipa ka transformaciji rodnih normi kroz obrazovanje“ ( 4,916.00 evra)
 • Have Hope – sa inicijativom „Zaštita zdravlja žena i devojaka – podizanju svesti o raku kod žena“ ( 4,547.50 evra).
 • Handikos Mitrovica – sa inicijativom „Osnaživanje žena i devojčica sa invaliditetom: sveobuhvatan pristup reproduktivnom zdravlju” (5.000.00 evra)
 • Komitet slepih žena Kosova – sa inicijativom „Inkluzivno obrazovanje za slepu i slabovidu decu” (4,998.72 evra)
 • Follow up sa inicijativom „Analiza nastavnog plana i programa i obrazovnih oblika o seksualnoj saglasnosti u srednjim školama“ (5.000.00 evra)
 • MEDICA KOSOVA (MK) sa inicijativom „Ispitivanje percepcije srednjoškolskog obrazovanja o seksualnom nasilju za vreme rata i stereotipa vezanih za seksualno i rodno zasnovano nasilje“ (5.000 evra)
 • NVO „Drugëza“ sa inicijativom „Povećanje pristupa žena kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti“ (5.000.00 evra)
 • Gruaja fermere (Poljoprivrednica) sa inicijativom „Promovisanje primarne zdravstvene zaštite žena u ruralnim područjima” (5,000.00 evra)
 • Moravski Biser sa inicijativom „Jednaka zdravstvena zaštita za sve“ (4,971.00 evra)
 • Center for Education and Community Development (Centar za edukaciju i razvoj zajednice) – Friends sa inicijativom „Preživele od raka zalažu se za poboljšanje zdravstvenih/onkoloških usluga u opštini Mitrovica“ (5,000€)
 • EcoKosWomen EKW sa inicijativom „Promovisanje zdravstvene zaštite: suštinski deo života“ (4.937 evra).

Među korisnicima grantova koje podržava EU su:

 • The Ideas Partnership sa inicijativom „Osnaživanje žena i mladih iz zajednice Roma, Aškalija i Egipćana o zagovaranju i zdravstveno obrazovanju“ (9.998.00 evra)
 • Mreža organizacija za ruralni razvoj Kosova – MORRK sa inicijativom „Socio-ekonomsko osnaživanje žena u ruralnim područjima“ (10.000 evra).

Fond žena Kosova MŽK-a pruža male grantove ženskim organizacijama koje nemaju pristup drugim izvorima finansiranja i koje nastoje da rade za prava žena i rodnu ravnopravnost, dajući prioritet finansiranju grupa koje rade u ruralnim područjima i/ili sa marginalizovanim osobama. Od 2012. godine, FŽK je dodelio 281 grantova, podržavajući  tako 153 organizacija, u ukupnom iznosu od 1.691,822 evra. FŽK je 2023. godine dobio  podršku od Evropske unije, Austrijske agencije za razvoj, Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida), Populacioni fond Ujedinjenih nacija (UNFPA) i Sigrid Rausing Trusta.