“Okarina e Runikut” s aktivnostima za ekonomsko jačanje žena u oblasti Drenice

Udruženje žena pčelara  “Okarina e Runikut” je 1. jula održala okrugli sto radi prezentacije nalaza i preporuka inicijative „Promovisanje zaposlenja korisnica socijalne šeme u oblasti Drenice“.  

Na ovom stolu bile su prisutne službenici iz Opštine Srbica; direktor Odeljenja za poljoprivredu, g. Sokol Sallahu, službenica za rodnu jednakost, gđa Hyka Imeri, službenica za socijalne šeme gđa Syka Beqiri, kao i predstavnici iz organizacija žena i civilnog društva.  

Cilj ove inicijative je podrška ženama i devojkama iz ruralnih zona oblasti Drenice u malim preduzećima, povećavajući njihovu zastupljenost u socio-ekonomskom životu zemlje, povećanje njihove zaposlenosti i poboljšanje porodičnog života.  

„Jačanje žena i devojaka u ruralnim zonama i dalje je veliki izazov za zemlju. Poslednjih godina Kosovo se napravilo značajne napore u tretiranju ovog izazova preko nacionalnih aranžmana o rodnoj ravnopravnosti“, rekla je Valbona Sadiku, koordinator projekta.  

Ona je takođe rekla da je tokom marta anketirano 100 ljudi u oblasti Srbice.  

„Iz rezultata ovih anketiranja se shvata na koja polja treba da se usredsredi ova oblast i za šta treba da se zalaže, kako bismo stvorili više mogućnosti za zaposlenje žena i za ekonomski razvoj naše zemlje“, rekla je Fetije Smakaj, direktorka udruženja „Karina e Runikut“.  

Tokom obuka, anketiranja i informativnih sesija, ova organizacija članica Mreže žena Kosova (MŽK) izašla je sa sledećim preporuka, dobijenim iz razgovora sa ženama učesnicama:  

  • Da se izvrši nadoknada troškova putovanja za praćenje nastave,  
  • Da se poveća broj stipendija za žene i devojke,  
  • Da se poštuje opšte rodno budžetiranje: jednaka podela fondova i subvencija, kako za žene tako i za muškarce,  
  • Da budu redovno informisane preko nevladinih organizacija- uz veće učestvovanje na budžetskim raspravama, stolovima i obukama koje održavaju organizacije i institucije.  
  • Da se održi tradicionalni sajam gde će žene imati mogućnost da prodaju i promovišu njihove proizvode,  
  • Da se radi na jačanju žena i devojaka u ruralnim sredinama;  
  • Da se harmonizuju Uprava za poljoprivredu i Centar za socijalni rad, da se ne ukine socijalna pomoć kada se izvrši podela subvencija.  

g. Sokol Sallahu veoma ceni ovu inicijativu i dodao je: „Mi smo kao opština došli do mnogih zaključaka i zajedno smo uspeli da postanemo glas žena u oblasti Drenice. A saradnja između institucija i poslovne zajednice je više nego neophodna“.  

Ovu inicijativu je podržao Fond žena Kosova (FŽK), a finansira je Austrijska agencija za razvoj (ADA) u sufinansiranju sa UN Women.  

 Pored organizacije Udruženje žena pčelara „Okarina e Runikut“, korisnice 14. runde KŽK-a su još 19 organizacija članica. Ceo spisak možete pročitati OVDE.