Qendra për Edukim dhe Zhvillim Komunitar – CECS Friends

Misioni:

Ngritja e vetëdijes së qytetarëve dhe institucioneve përgjegjëse për dobitë ekonomike dhe shoqërore nga trajtimi i barabartë i grave dhe trashëgimia; Fuqizimi i grave në kërkimin të drejtave pronësore dhe trashëgimore të tyre duke i informuar gratë për të drejtat e tyre dhe për atë se si kjo shpie në fuqizimin dhe parandalimin e dhunës në familje.

Viti i themelimit:

2015

Telefoni:

+383 (0) 49 400 066

Adresa -sq:

Qendra e Kulturës, Kati i II-të, Mitrovicë

E-Mail:

cecdfriends@gmail.com

Initiatives:

Valbona Sadiku