Organizatat e shoqërisë civile mbështesin zbatimin e Planit të Veprimit Gjinor të BE-së

 Më 11 dhe 12 tetor, Nicole Farnsworth, përfaqësuese e Rrjetit të Grave të Kosovës (RrGK), shoqëroi koleget nga Fondacioni Kvinna till Kvinna në Bruksel për të takuar akterët kryesorë të përfshirë në zbatimin e Planit të Veprimit Gjinor të Bashkimit Evropian (BE) dhe për të avokuar për zbatimin e tij, duke përfshirë përfshirjen e përmirësuar dhe mbështetjen e organizatave të shoqërisë civile të grave (OShCG). 
       Në vitin 2015, Komisioni Europian (KE) dhe Shërbimi Evropian i Veprimit të Jashtëm (ShEVJ) miratuan Dokumentin e Përbashkët të Punës së Stafit – Barazia Gjinore dhe Fuqizimi i Grave: Transformimi i Jetës së Vajzave dhe Gratë përmes Marrëdhënieve të Jashtme të BE 2016-2020 https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/staff-working-document-gender-2016-2020-20150922_en.pdf, të njohur si Plani i Veprimit Gjinor (PVGj II). PVGj II ka disa qëllime, të cilat përfshijnë, ndër të tjera, përdorimin e më shumë analizave gjinore për të informuar planifikimin e programeve të financuara nga BE; përfshirjen e OShCG-ve dhe Mekanizmave Kombëtarë për Barazi Gjinore (MKBGj) si zyrtarët e barazisë gjinore në programim; mbështetja e OshCG-ve dhe mbrojtësve të të drejtave të njeriut; dhe rritja e fondeve për të përmirësuar rezultatet për vajzat dhe gratë. Eshtë e panevojshme të thuhet se PVGj II është një dokument shumë i rëndësishëm për OShCG-të. 
        Raporti i parë vjetor mbi zbatimin e PVGj II në mbarë botën u botua në gusht. Megjithatë, raporti nuk kishte informacione në lidhje me zbatimin e PVGj II në Kosovë dhe në rajon. Prandaj, RrGK bashkëpunoi me partnerët në rajon për të ndërmarrë një vlerësim të shpejtë të pavarur të PVGj II, i cili përfshinte intervistimin e 83 përfaqësuesve të delegacioneve të BE-së, qeverive dhe OShCG-ve në gjashtë vende të Ballkanit Perëndimor. Raporti që ka dal si rezultat i këtyre intervistave do të publikohet së shpejti. 
        Ndërkohë, Drejtoria e Përgjithshme për Politikat Evropiane të Fqinjësisë dhe Negociatave të Zgjerimit (DP PEFNZ), trupi përgjegjës për Ballkanin Perëndimor, ftoi RrGK-në dhe Fondacionin Kvinna till Kvinna për të paraqitur gjetjet dhe rekomandimet fillestare gjatë takimit vjetor të Pikave Fokale të Gjinisë të KE-së në Bruksel me 11 tetor. Disa nga rekomandimet kryesore të bëra, në përputhje me PVGj II, përfshinin që delegacionet e BE-së duhet të:

 
  • Përfshijnë dhe inkurajojnë qeveritë për përfshirjen e OShCG-ve në procesin e anëtarësimit në BE, duke përfshirë në të gjitha planifikimet e sektorëve;
  • Konsultojnë OShCG-të lidhur me zhvillimet politike në vende, jo vetëm lidhur me "çështjet e grave";
  • Diskutojnë çështje që kanë të bëjnë me barazinë gjinore me zyrtarët e qeverisë si pjesë e dialogut politik;
  • Të sigurojnë që buxhetet e programimit për avancimin e barazisë gjinore, përfshirë analizat gjinore në lidhje me sektorë të veçantë, për veprimet për të adresuar pabarazitë e identifikuara përmes analizës gjinore dhe për financimin e OShCG-ve përfshihen në këto procese.
  •  

Brigitta Jaksa nga Fondacioni Kvinna till Kvinna foli për rëndësinë e mbështetjes së OshCG-ve në planin afatgjatë dhe se si një mbështetje e tillë kontribuon në ndryshimet shoqërore dhe ndikim të qëndrueshëm.

RrGK dhe Fondacioni Kvinna till Kvinna gjithashtu shfrytëzuan mundësinë e të qenit në Bruksel për të takuar dhe për të shkëmbyer informacione me:

  •  
  • Aishih Wehbe-Herrera, Zyrtare e Politikave për Barazi Gjinore në DP PEFNZ, për të diskutuar strategjitë për avancimin e zbatimit të PVGj II;
  • Qendra e Ekspertizës Tematike për Mbështetjen e Shoqërisë Civile për të diskutuar nevojat dhe modalitetet e financimit për OshCG-ve;
  • Concord Europe, e cila sapo ka lansuar një komentar për vlerësimin e raportit të PVGj II për vitin 2016; dhe
  • Shoqata për Gratë në Zhvillim (ShGZh), lidhur me mundësitë për bashkëpunim në avokimin e përbashkët për financimin e OShCG-ve dhe lëvizjeve të grave.
 
Këto takime u zhvilluan në kontekstin e disa proceseve të rëndësishme që po ndodhin aktualisht në BE. Përveç vlerësimit të parë vjetor të PVGj II, KE po finalizon shqyrtimin afatmesëm të financimit në kuadër të Instrumentit të Ndihmës së Para-Anëtarësimit (IPA). Ky është instrumenti përmes të cilit shumica e fondeve të BE ofrohen për Kosovën dhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, duke mbështetur proceset e tyre të pranimit në BE. Ky rishikim do të vendosë skenën për tre vitet e fundit të financimit IPA në rajon (2018-2020). Rishikimi është duke u informuar nga disa vlerësime të jashtme, duke përfshirë ndihmën e IPA-s dhe në Institucionin e Shoqërisë Civile që siguron fonde të BE-së për shoqërinë civile, duke përfshirë OShCG. RrGK, Fondacioni Kvinna till Kvinna dhe partnerët tanë në rajon po japin kontribut për të informuar rishikimin, për të avancuar barazinë gjinore dhe për të përmbushur më mirë nevojat dhe interesat e OShCG si akterë shumë të rëndësishëm në këto procese.