Nga Ligjet në Vepra

Download File

Rrjeti i Grave të Kosovës ndërmori këtë hulumtim për të identifkuar boshllëqet e mbetura në kornizën ligjore të Kosovës drejt zbatimit të Konventës së Stambollit dhe për të informuar proceset në vazhdim me një vlerësim të njohurive, qëndrimeve dhe performancës së institucioneve përgjegjëse në zbatimin e kornizës ligjore përkatëse. Ky raport përmbledh gjetjet, bazuar në literaturën ekzistuese, intervistat me 190 aktorë përkatës, monitorimin e gjykatave dhe të dhënat ekzistuese.