Ngacmimi Seksual në Kosovë

Download File

© Rrjeti i Grupeve të Grave të Kosovës, 2016 Autore: Ariana Qosaj-Mustafa, Adelina Berisha, Nicole Farnsworth, dhe Iliriana Banjska ISBN 978-9951-8923-2-2 Printuar nga Night Design në Prishtinë, Kosovë, me printim ekologjik. Ky hulumtim është financuar nga Agjencia Austriake për Zhvillim (ADA) me fondet e Bashkëpunimit Austriak për Zhvillim. Pikëpamjet e paraqitura nuk korrespondojnë domosdoshmërisht me pikëpamjet e Agjencisë Austriake për Zhvillim.