Raporti vjetor i RrGGK-së për vitin 2008

Download File

Ky raport mbulon aktivitetet për periudhën mes 1 dhjetorit 2007 dhe 1 dhjetorit 2008. Shërben për të informuar anëtarët, partnerët dhe miqtë e RrGGK-së mbi të gjitha aktivitetet dhe të arriturat e shënuara gjatë vitit të kaluar. Raporti gjithashtu përmban raportin financiar të RrGGK-së për vitin 2008. Në fund të tij ofrohet një pasqyrë e aktiviteteve të planifikuara për secilën fushë programore të lartpërmendura për vitin 2009.