Qendra për Mirëqenien e Gruas i bashkohet WAVE në Vienë

Koaliconi i Strehimoreve në Kosovë i’u bashkua Grave Kundër Dhunës Europë (Women Agains Violence Europe – WAVE) në vitin 2011. Qendra për Mirëqenien e Gruas në Pejë, anëtare e RrGGK-së, është përfaqësuese brenda WAVE, që sjellë së bashku 48 organizata nga tërë Europa në një rrjet për ta luftuar dhunën.
    Ardita Ramizi Bala nga Qendra për Mirëqeniën e Gruas ka marrë pjësë në mbledhjën e nëntë në Vienë, me 26 dhe 27 maj 2014, për të ndarë informatat rreth statutit, bordit dhe asamblesë së re.