OJQ Lulishtja mban sesione informuese për bizneset lidhur me Direktivën e BE-së për Balancin Punë-Jetë

Organizata anëtare e Rrjetit të Grave të Kosovës (RrGK) dhe përfituese e Roundit të 17-të Lulishtja ka filluar ciklin e seancave me biznese për t’i njoftuar këto të fundit me Direktivën e Bashkimit Europian për balancin punë-jetë.

Gjatë këtyre trajnimeve vëmendje e veçantë iu dha pushimit prindëror dhe pushimit për kujdestarët.

Njëri nga përfaqësuesit e bizneseve pjesëmarrëse gjatë një vizite në Francë kishte kuptuar se sipas ligjit të punës atje, pushimi atësor ishte 30 ditë pune. Për më shumë, trajnerja ka folur për disa përfitime të bizneseve, nëse këto të fundit do t’i zbatonin praktikat e vendeve miqësore për familjen.

“Bizneset veçse po përballen me vështirësi të gjetjes së punëtorëve, por vendet fleksibile të punës i motivojnë punëtorët që t’i qëndrojnë besnik biznesit si dhe janë më produktivë”.

Pajtueshmëri dhe dëshirë për zbatime të vendeve miqësore për familjen kishte nga të gjitha bizneset, ku njëri biznes tha “ne tashmë u njoftuam me këtë model dhe na mbetet të reflektojmë dhe ti zbatojmë këto rregulla në bizneset tona”.

OJQ Lulishtja është duke zbatuar projektin “Fuqizimi ekonomik i grave pas krizës së pandemisë COVID-19, përmes krijimit të vendeve të punës miqësore për familjen” i mbështetur nga Fondi i Grave të Kosovës i RrGK-së, financuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë.