Lexim nga perspektiva gjinore i Raportit të Komisionit Evropian 2023 për Kosovën

Download File

Rrjeti i Grave të Kosovës (RrGK) ka kryer një analizë të thuktë të Raportit të Komisionit Evropian (KE) 2023 për Kosovën, duke u fokusuar në çështjet që kanë të bëjnë me integrimin gjinor. Komentari vë në pah si zhvillimet pozitive ashtu edhe fushat që kërkojnë vëmendje të mëtejshme për rritjen e barazisë gjinore në Kosovë.