Rekomandime për ndarjet buxhetore të vitit 2022

Download File

Qeveria e Republikës së Kosovës ka miratuar projektbuxhetin për ndarjet buxhetore për vitin 2022. Përmes kësaj letre, Rrjeti i Grave të Kosovës (RrGK) dhe UN Women ndajnë rekomandimet për Kuvendin e Republikës së Kosovës para se ai të miratojë Ligjin për ndarjet buxhetore për vitin 2022, kjo në mënyrë që të sigurohet buxhetimi i përgjegjshëm gjinor.