Përmbledhje e Politikave_BPGJ për buxhetin 2024

Download File

Përmbledhje e Politikave me rekomandime për institucionalizimin e buxhetit të përgjegjshëm gjinor në Kosovë në përputhje me Ligjin për Barazi Gjinore dhe me rekomandime specifike për Buxhetin e Kosovës për vitin 2024, i cili do kontribuojë në avancimin e barazisë gjinore hartuar ng RrGK dhe Instituti GAP.