Më shumë se “Vetëm fjalë”? Përgjigja e organeve të drejtësisë ndaj dhunës në familje në Kosovë 2009

Download File

RrGGK shqyrton masën në të cilën ofruesit e drejtësisë i përmbushin detyrimet e tyre ligjore për të hetuar, ndjekur penalisht dhe të dënojë autorët e dhunes në familje, duke ofruar mjete efektive për viktimat në këtë raport të mbështetur nga UNDP.