Raporti vjetor i RrGGK-së për vitin 2004

Download File

Raporti vjetor i RrGGK-së, përqëndrohet në ndërtimin më të fuqishëm të rrjetit përmes: Ndërtimit të kapaciteteve institucionale; dhe avokimin për përmirësimin e mekanizmave ligjore për barazinë gjinore dhe të të drejtave të grave.