QKSGJ raportojnë në OKB dhunën kundër femrave në Kosovë

Në tetor, gjashtë anëtare të RRGGK kontribuuan në një raport të përpiluar nga Qendra Kosovare për Studime Gjinore, të dorëzuar drejtpërdrejt në Divizionin për Avancimin e Grave të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Nju Jork, i cili përmbante informata lidhur me disa faktorë
që kontribuojnë në ngritjen e nivelit të dhunës ndaj grave në Kosovë; të dhëna mbi praktikat e mira të OJQ-ve që punojnë në këtë çështje; dhe rekomandime mbi hapat e ardhshëm që duhet të ndërmerren nga OKB, UNMIK, qeveria vendore dhe OJQ-të.