RrGGK kontribuon në Planin Kombëtarë të Veprimit kundër Trafikimit

Përfaqësuesit e RrGGK morën pjesë në një seancë të planifikimit strategjik në Durrës, Shqipëri lidhur me hartimin e Planit Kombëtar të Veprimit të Kosovës kundër Trafikimit. Ministria e Punëve të Brendshme mori udhëheqjen e hartimit të Planit me mbështetje nga Iniciativa për Qetësinë  dhe Sigurinë e Grave të UNDP-së. Ministria zyrtarisht falënderoi RrGGK për përfshirjen e saj dhe ka përfshirë disa rekomandime të RrGGK në plan.